Nina Debolskaya, artist. Nata Drachinskaya

Nina Debolskaya, artist