Nina Debolskaya, artist. Natalia Drachinskaya

Nina Debolskaya, artist